അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഒരുങ്ങിയ കേരളീയ മുഖമുള്ള വീട്

മനോഹരമായ വീടുകൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. തങ്ങളുടെ വീട് മറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാവണമെന്നു തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വീടുകൾ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാറുണ്ട്. കാലമെത്ര

Read more

വെറും നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഒരുക്കാം ഇതുപോലൊരു സുന്ദര ഭവനം

വെറും നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഒരു സുന്ദര ഭവനം…. കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നും, നാല് ലക്ഷം രൂപകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട് പണിയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും.

Read more

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മനോഹരവും സുരക്ഷിതവുമായ വീട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയാക്കാം ഈ മോഡൽ

മനോഹരമായ വീടുകൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അതിൽ അല്പം വ്യത്യസ്തത കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി ഉഷാർ. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പുറമെ വീട് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം കൂടി എടുത്തുകാണിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്

Read more