ആധുനീകതയുടെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുമായി യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിൽ ഒരുങ്ങിയ വീട്

യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ ഈ മനോഹര വീടിന് ഒന്നല്ല ഒരുപാടുണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ. ചാലക്കുടിയ്ക്ക് അടുത്ത്  കൊമ്പൊടിഞ്ഞാൽ മാക്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീട് പ്രവാസിയായ  സിജോ

Read more